Bộ 6 chỉ số đánh giá sức khỏe doanh nghiệp

1.TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN
Về cơ bản khi các hệ số nợ trên tài sản, nợ trên vốn chủ sở hữu, nợ trên vốn điều lệ, nợ ngắn hạn trên tổng nợ và nợ tới hạn trên nợ ngắn hạn cao và có xu hướng ngày càng tăng thì sự phụ thuộc về tài chính của doanh nghiệp trong chính sách huy động vốn càng cao…
2.TÌNH HÌNH TÀI SẢN
Chỉ tiêu tổng tài sản phản ánh quy mô tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Chỉ số này sẽ chỉ ra quy mô vốn của doanh nghiệp đang trong tình hình tăng trưởng hay suy thoái.Các hệ số còn lại trong bảng trên cho biết thực trạng và diễn biến cơ cấu đầu tư tài sản của doanh nghiệp mỗi năm
3.TÌNH HÌNH TÀI TRỢ
Chỉ tiêu 1 và 2 trong bảng trên sẽ cho chủ doanh nghiệp biết thực trạng và diễn biến tình hình huy động vốn để phục vụ nhu cầu tài trợ cho đầu tư tài sản của doanh nghiệp ổn định, an toàn hay mạo hiểm.Hai chỉ tiêu còn lại sẽ chỉ ra thực trạng và biến động trong họat động tự tài trợ của doanh nghiệp cho nhu cầu đầu tư tài sản bằng nguồn vốn tự có.
4. TÌNH HÌNH THANH TOÁN
Doanh nghiệp sẽ đương đầu với nguy cơ nếu hệ số thứ 4 càng thấp và biến động giảm vì điều này chứng tỏ khả năng ứng phó của doanh nghiệp với các nghĩa vụ thanh toán thấp và giảm.Nhưng ngược lại thì đó là dấu hiệu cải thiện tình hình thanh toán của doanh nghiệp.
5.TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
Các chỉ tiêu số vòng luân chuyển vốn càng lớn, kỳ luân chuyển vốn càng nhỏ và biến động ngày càng tăng chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn cao, hứa hẹn tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt.
Ngược lại hiệu suất sử dụng vốn thấp và xu hướng giảm cho thấy năng lực hoạt động và hiệu quả quản trị vốn bị suy giảm.
6.TÌNH HÌNH SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP
Các hệ số sinh lời càng cao và biến động tăng chứng tỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chính sách tài chính của doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả cao. Ngược lại, các hệ số sinh lời thấp hoặc âm và biến động ngày càng thấp chứng tỏ hiệu quả hoạt động và tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang xấu đi.