Đào tạo chứng nhận IFS – Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Quốc Tế

Chứng nhận IFS là gì? Tiêu chuẩn IFS có tên gọi đầy đủ là International Featured Standard là tiểu chuẩn thuộc sở hữu của IFS Management GmbH (là công ty thuộc sở hữu của FCD và HDE), tiêu chuẩn được Gobal Food Safety Initiative (GFSI) thừa nhận. GFSI – hiệp hội Sáng kiến An toàn […]