Safe Quality Food – Tiêu chuẩn SQF là gì?

QF: Viết tắt của Safe Quality Food (Thực phẩm chất lượng an toàn), SQF là tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng cần thiết để xác định các rủi ro về chất lượng, an toàn thực phẩm, đánh giá và giám sát các biện pháp […]